Dodatna strokovna pomoč

Področje dela izvajalca dodatne strokovne pomoči v vrtcu:

  • Temeljna naloga izvajalca dodatne strokovne pomoči v vrtcu v vrtcu je predvsem neposredna pomoč otrokom s posebnimi potrebami na podlagi odločbe.
  • Poleg tega sodeluje še s svetovalno delavko vrtca, strokovnimi delavkami ter s starši otrok s posebnimi potrebami.

Poleg tega sodeluje še s svetovalno delavko vrtca, strokovnimi delavkami ter s starši otrok s posebnimi potrebami.

CILJ njegovega dela je:

· prispevati k otrokovemu razvijanju občutka varnosti in sprejetja v skupini,
· prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate,
· izbrati specifično metodo dela in pomoči za vzpodbujanje razvoja funkcij in procesov, ki so pomembni v procesu učenja in napredovanja otroka,
· vzgojitelja seznanjati s problemi otroka in tako prispevati k ustvarjanju tolerantnejšega odnosa do njega in k pravilnejšemu ravnanju z njim,
· sproti spremljati napredek otroka ter sodelovati pri načrtovanju in evalvaciji individualiziranega programa.

V letošnjem šolskem letu imamo vključenih 8 otrok s posebnimi potrebami, ki jim bo nudena dodatna strokovna pomoč (po odločbi komisije za usmerjanje). Še dva otroka sta v postopku usmerjanja.