Sodelovanje s starši

Starši so prvi in najpomembnejši vzgojitelji, ki otroka tudi najbolje spoznajo in imajo zato pomembno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Sodelovanje med vrtcem in starši je izjemnega pomena. Omogoča boljše poznavanje otroka, boljše medsebojne odnose, povezovanje institucije, družine in stroke. Starše seznanjamo z otrokovim učenjem in razvojem, programi in dejavnostmi vrtca ter strokovnimi izhodišči na področju predšolske vzgoje. V vrtcu si prizadevamo za prijetno medsebojno komunikacijo in skušamo z njo poglobiti medsebojne odnose ter oblikovati pogoje za uspešno sodelovanje in vključevanje staršev v življenje posamezne enote. Nenehno iščemo oblike in vsebine, ki nam omogočajo čim kvalitetnejše povezovanje s starši:

  • individualni razgovori s starši (pogovorne ure, roditeljski sestanki, skupna druženja, delavnice)
  • individualni razgovori pred vstopom v vrtec in uvajanje novincev ob prisotnosti staršev,
  • opazovanje in beleženje in reflektiranje otrokovih ter vzgojiteljevih dosežkov
  • sprotno obveščanje o otrokovem učenju in razvoju
  • pisno obveščanje o programu in dejavnostih; tematska srečanja in predavanja za starše.

Oblike sodelovanja s starši so skupne in individualne, formalne in neformalne.
Skupne oblike
Roditeljski sestanki oddelka – vzgojitelji-ce predstavijo programe dela, dnevni red vrtca, možnosti dodatnih dejavnosti, s starši se dogovorijo o notranjih pravilih skupine, praznovanjih, izletih, medsebojnem sodelovanju in podobno.
Roditeljski sestanek pred vstopom otroka v vrtec – strokovne službe vrtca predstavijo vrtec, formalnosti, ki jih je treba urediti pred vstopom otroka v vrtec ter način uvajanja v vrtec.
Ustvarjalne delavnice – starši skupaj z otroki in strokovnimi delavci vrtca ustvarjajo iz različnih materialov, pripravijo okraske za vrtec, nastope za otroke,…

Strokovna predavanja: »Mala šola za velike starše«.

Individualne oblike sodelovanja

Izmenjava informacij ob prihodu in odhodu iz vrtca, poglobljen pogovor o otroku na govorilnih urah, pisne informacije v kotičku za starše ali v zvezku za poročanje. Na paviljonih so skrinjice za pohvale, predloge ter prispevke staršev za vrtčevo glasilo.

Govorilne ure
Med strokovnimi delavci in starši so govorilne ure načrtovane, dogovorjene in vnaprej pripravljene. Izvajajo se po načrtu srečanj s starši posameznih skupin, starši se lahko prijavijo sami ali pa jih povabijo strokovni delavci.

Vzgojiteljica/vzgojitelj in pomočnica vzgojiteljice/vzgojitelja se pripravljata na pogovor tako, da zbereta vse podatke o delu, opažanjih ter s starši vodita umirjen, strokovni pogovor. Starše seznanjata o počutju otroka, o vključevanju otroka v igro, obravnavata vprašanja o življenju in delu ter vzpodbujata k reševanju posameznih težav. Starše povabita, da sodelujejo pri določenih dejavnostih in organizaciji izletov, piknikov, proslav.

Sodelovanje staršev pri vzgojnem delu v skupini
Starši pomagajo kot spremstvo na izletih, sodelujejo ob praznovanju rojstnih dni otrok, pri predstavitvi različnih poklicev. Nekateri starši povabijo otroke na obisk na delovnem mestu. Včasih se poslužujemo tudi volonterskega dela staršev pri izvajanju programa (pri predstavitvi jezika, kulture, navad drugih narodov ipd.). V programu KZK kot ena izmed pomembnih oblik sodelovanja s starši so tudi obiski vzgojnega tima na domu s pristankom in povabilom staršev.

To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, predavanjih. Poglabljajo stik med otroki, starši in strokovnimi delavci vrtca. Lahko jih predlagajo starši ali strokovni delavci. Načrtovali smo:

· Sodelovanje staršev pri dejavnostih v mesecu športa (oktobra),
· Sodelovanje staršev pri izdelavi Punčke iz cunj,
· Novoletna delavnica – predstava starši otrokom, izdelava okraskov in krasitev vrtca, presenečenje za otroke,
· Pustno rajanje,
· Spomladanska delavnica (urejanje gredic, vrtčevega okoliša, krasitev vrtca),
· EKO delavnice (april),
· Velikonočne delavnice (april),
· Ciciolimpiada (maj),
· Šport – špas: dan druženja treh generacij,
· Sodelovanje pri izvajanju projekta Mali sonček,
· Igralni (športni) popoldnevi,
· Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi rojstnodnevnih praznovanj,
· Redni obiski staršev/starih staršev, ki otrokom berejo zgodbice, izdelujejo ptičje krmilnice, skupaj se učijo starih iger in priprave jedi, ki so jih nekoč pripravljali,
· Knjižni nahrbtnik, potovanje maskote/ punčke iz cunj po domovih,
· Lutkovna predstava za otroke (zaigrajo starši),
· Predstavitev hobija ali poklica staršev/starih staršev, glasbene delavnice, jezikovne delavnice, oblikovanje gline, branje in pripovedovanje zgodbic,
· Obiski na domu,
· Skrinjice za starše – pohvale, predlogi, pripombe staršev; prispevki za Mavrične utrinke,
· Prinašanje različnih materialov za izvajanje dejavnosti v skupini, zbiranje starega papirja, zamaškov, odpadnih materialov za EKO-točko ipd.,
· Zbiranje igrač v dobrodelne namene in hrane za zapuščene živali,
· Prostovoljno delo (spremstvo pri izletih),
· Zaključek vrtčevega leta (pikniki, izleti, čajanke …)