Pravice otrok

Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, ki so opredeljene v Ustavi. V demokratični državi otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

– Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavljamo možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, …

– Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje.

– Optimalen razvoj vključuje tudi spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.

– Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka.

– Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu.

– Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka, obvestimo odgovorno osebo ali zunanjo ustanovo.