Oblike sodelovanja

  •  individualni razgovori (osebno na sedežu svetovalne službe, ali po dogovoru v enoti vrtca),
  • odgovori na zastavljena vprašanja po elektronski pošti,
  • strokovne skupine (otroci s posebnimi potrebami, dvojezični otroci),
  • skupinske oblike dela (predavanja in delavnice na želeno temo)

Svetovalna delavka opravlja v skupinah preventivne dejavnosti, namenjene vsem otrokom. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka s soglasjem staršev individualno obravnava otroke, ki to potrebujejo, ter sodeluje tudi s strokovnimi institucijami (s pedopsihiatrično ambulanto, razvojno ambulanto, s centrom za socialno delo, z drugimi zdravstvenimi institucijami in s svetovalnimi centri ter osnovnimi šolami v okolišu).

Svetovalni proces temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov ter zmeraj poteka v dobrobit otroka in njegove družine.