Obveznosti staršev

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Starši na osnovi odločbe pristojnega Centra za socialno delo (CSD) plačujejo določeni delež cene za program, v katerega je vključen otrok s položnico, ki jo prejmejo v otrokovem oddelku. V primeru, da otrok v času, ko se položnice dostavijo v oddelek ni prisoten v vrtcu, se staršem položnica pošlje po pošti.

V skladu z 21. čl. Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih so starši dolžni poravnati račun v roku 8. dni od dneva izstavitve računa za pretekli mesec. Vsako spremembo podatkov, ki vplivajo na višino določenega plačila (povečanje števila družinskih članov, sprememba naslova, vključitev otroka v drugi vrtec, zaposlitev ali izguba zaposlitve…) so starši v roku 15 dni dolžni sporočiti na CSD, kjer so oddali Vlogo za znižano plačilo vrtca.

V času vključenosti otroka v vrtec se za vsak dan odsotnosti otroka od prispevka staršev odšteje le sorazmerni delež hrane. Režijo plačujejo starši v celoti ves čas vključenosti otroka v vrtec.

Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu se staršem razen sorazmernega deleža hrane odšteje tudi 50% režije. Enkratna neprekinjena mesečna odsotnost pomeni odsotnost otroka najmanj 21 dni brez sobot in nedelj in se lahko uveljavlja tudi v primeru, ko je otrok neprekinjeno odsoten delno v enem in delno v drugem mesecu (ta boniteta ne velja le ob prehodu iz decembra v januar, ker je vezana na koledarsko leto). To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno ali začasno (tujci) bivališče v občini Izola. Starši otrok, za katere je kot plačnica razlike v ceni vrtca določena druga občina, lahko uveljavljajo omenjeno olajšavo le v primeru, da ima njihova občina to določilo v svojem sklepu in pod pogoji, ki jih v svojem sklepu določa omenjena občina.

Starši lahko uveljavijo tudi začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Kot začasna odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva enkratna neprekinjena odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil.